SCHULDENAARS (DEBITEURS)

BELANGRIJK

U kan op elk ogenblik uw dossier, en de door u verschuldigde bedragen, via deze link inkijken. Dit kan via uw kaartlezer en ID.

U ONTVING EEN AANMANING

De schuldeiser doet beroep op ons kantoor om onbetaalde schuld (bv. onbetaalde niet-geprotesteerde factuur, huurachterstal, ... ) minnelijk in te vorderen.

Het is uiteraard mogelijk dat u de betaling uit het oog bent verloren. Het voordeel van de minnelijke invordering is dat de hoge kosten van gerechtelijke procedure kunnen worden vermeden.

U zult een aanmaning ontvangen via de post (al dan een niet aangetekend) of per mail met het dringende verzoek om deze schuld te betalen. Het is belangrijk dat u reageert op deze aanmaning binnen de aangegeven termijn! U dient het verschuldigde bedrag te betalen op de derdenrekening en met de betalingsreferentie zoals vermeld in de brief.

Kan u het verschuldigde bedrag niet in een keer betalen?

U kan ons per post, fax of mail een afbetalingsvoorstel sturen dat wij ter goedkeuring zullen voorleggen aan de schuldeiser.

Gaat u niet akkoord met de inhoud van de aanmaning?

Neem contact op met het kantoor om uw opmerkingen of bewijsstukken voor te leggen.

In sommige gevallen (bv. bij onbetaalde facturen) is het mogelijk om de zaak te regelen nog voor de zitting.

Neem dan contact op met het kantoor om de afrekening van de nog verschuldigde sommen te verkrijgen.

Als de betaling integraal gedaan wordt, kunnen bijkomende gerechtskosten vermeden worden.

U heeft er steeds belang bij om naar de zitting te gaan of u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. In sommige gevallen kunt u zich ook laten vertegenwoordigen door uw echtgenoot of een bloed- of aanverwant. Dit kan enkel met een schriftelijke volmacht en toelating door de rechter (zittingen voor de Vrederechter, Rechtbank van koophandel en Arbeidsrechtbank). Bij afwezigheid zal de verzoekende partij de rechter kunnen vragen om bij verstek een vonnis te vellen, zonder dat uw versie van de feiten wordt gehoord.

U ONTVING EEN DAGVAARDING

Ons kantoor zorgt voor de betekening van de dagvaarding zoadat u op de hoogte bent van wanneer en waar u voor de rechter moet verschijnen. Het is dan nog mogelijk in bepaalde gevallen de zaak alsnog te regelen via ons kantoor en het kantoor beschikt tevens ook over verdere informatie omtrent uw dossier. U neemt best onmiddellijk contact op.

U ONTVING EEN BETEKENING, BEVEL OF DWANGBEVEL

Betekening of betekening met bevel

In dit geval wordt u onmiddellijk contact opnemen met het kantoor aangeraden om uw verdere juridische mogelijkheden te bespreken (verzet of hoger beroep).

Meer info op: https://www.gerechtsdeurwaarders.be/de-gerechtsdeurwaarder/informatie-rechtsmiddelen

Bevel of dwangebevel

Onmiddellijk contact opnemen met het kantoor (wet voorziet 24 uur!) om een regeling te treffen met betrekking tot betaling van de schuld.

ER WERD BESLAG GELEGD

Belangrijk in de drie volgende gevallen is de mogelijkheid om tegen deze uitvoeringsmodaliteiten in verzet te gaan voor de Beslagrechter die over de uitvoering zal oordelen :

Op uw inboedel (beslag op roerend goed)

In dit geval raadt het kantoor U aan nog een laatste regeling tot betaling voor te stellen (mits akkoord met de schuldeiser).

Indien u niet reageert riskeert u dat na één maand uw inboedel gerechtelijk verkocht zal worden.

Opgepast! De opbrengst van de verkoop impliceert niet dat uw vordering zal worden voldaan of in mindering gebracht. In België geldt het principe der voorrechten. Deze bepaalt welke schuldvorderingen eerst worden vergoed. 

U hebt bovendien de mogelijkheid om binnen de tien dagen na het beslag door een derde persoon een minnelijk bod te laten uitbrengen op de inbeslaggenomen goederen. Indien dit bod wordt aanvaard door alle schuldeisers, zal er geen openbare verkoop plaatsvinden.

Op uw loon (beslag onder derden)

Er zal door uw werkgever een percentage van uw loon worden ingehouden ter voldoening der schuldvordering(en).

Dit beslag kan ook worden gelegd bij uw bankinstelling of elke persoon die u schulden verschuldigd is (bv huurder(s)).

Op uw onroerend goed

Na het onroerende beslag zal een notaris worden aangesteld om tot gerechtelijke verkoop van uw onroerend goed over te gaan. Ook in dit geval kan een minnelijk bod worden ingediend (cfr het roerend beslag op de inboedel).

U ONTVING EEN DAGVAARDING OF BETEKENING IN STRAFZAKEN

De gerechtsdeurwaarder zorgt voor de betekening van de dagvaarding (de officiële kennisgave) om te verschijnen voor de correctionele rechter of voor de betekening van het vonnis dat werd uitgesproken.

Dagvaarding

Ons kantoor zorgt alleen voor de betekening van de dagvaarding zodat u de hoogte bent wanneer en waar u voor de rechter moet verschijnen. Het is niet mogelijk om de zaak in der minne te regelen via ons kantoor en wij beschikken evenmin over verdere informatie omtrent uw dossier. Indien u meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de griffie van de bevoegde rechtbank.

Betekening

Indien u bij verstek werd veroordeeld en niet akkoord bent met de uitspraak kunt u verzet aantekenen binnen een termijn van 15 dagen nadat u de akte in persoon heeft ontvangen of nadat u effectief op de hoogte was van de uitspraak. Neem onmiddellijk contact op met ons kantoor! Let wel, U moet kunnen motiveren waarom U niet aanwezig kon zijn op de zitting. Enkel overmacht of een wettige reden zullen worden aanvaard.

De invordering of het innen van de boetes en kosten gebeurt niet via ons kantoor!

U dient de kosten niet aan ons te betalen en u kunt bij ons geen afbetalingsplan bekomen voor verschuldigde sommen.

U zult een uitnodiging tot betalen ontvangen via de ontvanger van de penale boeten. De verdere afhandeling gaat via het kantoor van de ontvanger.